top of page

STORE POLICY

I Inleiding 3

II Gebruik van onze webpagina 3

III Beschikbaarheid producten en/of diensten 4

IV Weigering van bestelling 4

V Herroepingsrecht 4

VI Levering 5

VII Niet in staat tot levering 5

VIII Ruilen en teruggavebeleid 5

IX Aansprakelijkheid en disclaimers 7

X Intellectueel eigendom 8

XI Overdracht van rechten en verplichtingen 8

XII Overmacht 8

XIII Afstand van recht 9

XIV Recht tot wijzigen voorwaarden 9

XV Toepasselijk recht en rechtskeuze 9

I Inleiding

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze webpagina en de overeenkomst tussen ons en u (hierna te noemen: "de Voorwaarden"). 

 

In deze Voorwaarden zijn de rechten en verplichtingen uiteengezet van alle gebruikers (hierna aangeduid met: "u" / "uw") en van G.A.D.O Blessing (hierna aangeduid met: "we" / "onze" / "de Verkoper") met betrekking tot de goederen en, of ofwel diensten die worden aangeboden door ons, door middel van deze webpagina en webpagina’s waarnaar we u doorverwijzen. 

 

Voordat u  uw bestelling plaatst en betaald, vragen wij u om deze Voorwaarden en ons Privacybeleid zorgvuldig te lezen. Wanneer u deze webpagina gebruikt en een bestelling plaatst, stemt u in en verklaart u zich akkoord met deze Voorwaarden en ons Privacybeleid. Als u niet akkoord gaat met alle Voorwaarden en het Privacybeleid, plaats dan geen bestelling.

 

Deze Voorwaarden zijn onderhevig aan wijzigingen. Lees ze zorgvuldig voordat u een bestelling plaatst.

 

Als u vragen heeft over de Voorwaarden of het Privacybeleid, dan kunt u naar onze webpagina gaan of contact met ons opnemen door middel van ons contactformulier op de webpagina.

 

G.A.D.O. Blessing, een Nederlandse onderneming, gevestigd aan de Rijnlaan 129 BIS, 3522 BH Te Utrecht in Nederland, geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 75600307 met Nederlands btw-nummer NL003058048B33.

II Gebruik van onze webpagina

 

U gaat ermee akkoord dat:

 

2.A) U de webpagina alleen mag gebruik om rechtmatige inlichtingen in te winnen of bestellingen te plaatsen.

 

2.B) U geen speculatieve, valse of frauduleuze bestellingen zult plaatsen. Als we redelijkerwijs van mening zijn dat een dergelijke bestelling is geplaatst, zijn we gerechtigd om de bestelling te annuleren en de betreffende overheidsinstanties hierover te informeren.

 

2.C) U zich ertoe verbindt ons een correct en geldige-mailadres, postadres en/of andere contactgegevens te verschaffen, en te erkennen dat we deze gegevens mogen gebruiken om contact met u op te nemen in geval dat dit noodzakelijk mocht zijn (zie ons Privacybeleid).

 

2.D) Als u ons niet alle, noodzakelijke informatie geeft, we wellicht niet in staat zijn om uw bestelling af te handelen.


 

Wanneer u een bestelling plaatst via de webpagina / app., garandeert u dat u ten minste achttien jaar oud en wettelijk bekwaam bent om een bindend contract af te sluiten.

 

III Beschikbaarheid producten en/of diensten

 

3.A) Alle bestellingen zijn onderhevig aan de beschikbaarheid van de producten en in dit opzicht behouden we ons het recht voor om u, in geval van leveringsproblemen of omdat producten niet langer in voorraad zijn, het betaalde bedrag terug te betalen.

 

U kunt via deze Nederlandse website producten bestellen vanuit een andere EU-lidstaat dan Nederland. De bestelde producten zullen echter slechts worden bezorgd bij een bezorgadres in Nederland.

 

IV Weigering van bestelling

 

We behouden ons het recht voor om te allen tijde welk product dan ook van deze webpagina te verwijderen en/of materialen of inhoud van deze webpagina te verwijderen of bewerken. Hoewel we alles in het werk stellen om altijd alle bestellingen te verwerken, kunnen er zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen waardoor we de verwerking van een bestelling moeten weigeren nadat we u een "Bestelbevestiging" hebben gestuurd. We behouden ons te allen tijde het recht voor om dit geheel naar eigen goeddunken te doen.

 

We zijn niet aansprakelijk jegens u of enige andere derde partij wanneer we een product van deze webpagina verwijderen, ongeacht of het is verkocht of niet, webpagina inhoud verwijderen of bewerken of een bestelling annuleren na het versturen van een "Bestelbevestiging".

 

V Herroepingsrecht

 

Als consument mag u een Contract altijd binnen 30 kalenderdagen vanaf de "Bestelbevestiging" ontbinden. In dat geval ontvangt u een volledige terugbetaling van het bedrag dat u voor de producten heeft betaald.

 

Uw recht op ontbinding van een Contract is alleen van toepassing op producten die in dezelfde staat worden teruggestuurd als u ze heeft ontvangen. U moet ook alle instructies, documenten en verpakkingsmaterialen van de producten terug geven. Elk product dat is gebruikt of beschadigd wordt niet vergoed. U dient dus redelijke zorg te dragen voor het/de product(en) wanneer dit/deze in uw bezit is/zijn.

 

Volgende Producten kunt u niet terugsturen:

 1. Ondergoed, of verpakte producten die niet geschikt zijn om terug te sturen wegens hygiënische redenen en waarvan de verpakking is geopend na aflevering.

 

 1. Op maat gemaakte producten

 

Wij vragen u redelijke zorg te dragen voor de producten die in uw bezit zijn en indien mogelijk de originele dozen en verpakkingsmaterialen te bewaren voor eventuele teruggave.

 

VI Levering

 

Krachtens de bepalingen van Clausule III (3) hierboven, en tenzij er bijzondere omstandigheden zijn, streven we ernaar om uw bestelling van het/de product(en) dat/die is/zijn vermeld in de "Verzendbevestiging" te voldoen op de leverdatum die is vermeld in de "Verzendbevestiging" of, als er geen geschatte leverdatum is opgegeven, binnen 15 dagen vanaf de datum van de “Verzendbevestiging”.

 

Eventuele, maar niet beperkt tot, geldige redenen voor vertraging zijn o.a.

 

 1. Op maat maken van producten,

 

 1. Gespecialiseerde artikelen,

 

 1. Onvoorziene omstandigheden

 

 1. Leveringsgebied.

 

Indien wij om welke reden dan ook de leverdatum niet na kunnen komen, stellen wij u hiervan op de hoogte en geven wij u de mogelijkheid om door te gaan met de aankoop door een nieuwe leverdatum vast te stellen of door de bestelling te annuleren met volledige terugbetaling van het betaalde bedrag. Houd er in ieder geval rekening mee dat wij niet op zondag leveren.

 

Met toepasselijkheid van deze Voorwaarden wordt geacht dat de "levering" heeft plaatsgevonden, of wordt geacht dat de goederen zijn “afgeleverd”, op het moment dat u of een door u aangewezen derde partij de producten fysiek in bezit krijgt, hetgeen zal worden aangetoond doordat op het overeengekomen leveringsadres voor ontvangst van de bestelling is getekend of dat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het product in uw bezit is. 

 

VII Niet in staat tot levering

 

Als we na twee pogingen niet in staat zijn om de goederen te leveren, dan proberen we een veilige plaats te vinden om uw pakket achter te laten. We laten een bericht achter met vermelding waar uw pakket is en hoe u de levering af kunt halen. Als u niet op de afgesproken tijd op de leveringslocatie kunt zijn, neem dan contact met ons op om -mits mogelijk- een nieuwe afspraak te maken voor de levering op een andere dag.

 

VIII Ruilen en teruggavebeleid

 

 1. Wettelijk herroepingsrecht

Als consument heeft u het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere producten met verschillende levertijden hebt besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het laatste product in bezit hebt gekregen.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen door een e-mail te sturen naar via het contactformulier op de website. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping dat bij deze Voorwaarden is bijgevoegd, maar dit is niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

 Gevolgen herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 30 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u met hetzelfde betaalmiddel terug als waarmee u de oorspronkelijke transactie hebt verricht. In ieder geval zullen wij u voor dergelijke terugbetalingen geen kosten in rekening brengen. Niet tegenstaande het voorgaande, kunnen we de terugbetaling weigeren tot we de producten opnieuw in ons bezit hebben of tot u een bewijs levert dat u de producten heeft teruggestuurd, naargelang wat zich het eerst voordoet. U draagt de directe kosten voor de retourzending van de producten.

 

 1. Retour van defecte producten

Na ontvangst van het teruggegeven product zullen we het volledig onderzoeken en u binnen een redelijke tijdsperiode via e-mail in kennis stellen van uw recht op vervanging of terugbetaling. We streven ernaar om de terugbetaling of vervanging zo snel mogelijk te verwerken, in ieder geval binnen 30 kalenderdagen na onze bevestiging aan u per e-mail. Als er een defect bestaat, dan worden defecte producten volledig terugbetaald, inclusief terugbetaling van de leveringskosten en alle kosten die u redelijkerwijs hebt gemaakt om het item terug te geven. We zullen het geld altijd terugbetalen volgens de methode die u heeft gebruikt om de betaling te verrichten. Deze bepalingen laten uw wettelijke rechten onder de geldende voorschriften onverlet. 

IX Aansprakelijkheid en disclaimers

 

Onze aansprakelijkheid in verband met enig product dat via onze webpagina is aangeschaft is beperkt tot de aankoopprijs van dat product. Niets in deze Voorwaarden vormt een uitsluiting of begrenzing op welke manier dan ook van onze aansprakelijkheid:

 

 1. Voor dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze onachtzaamheid;

 

 1. Voor fraude of frauduleuze voorstelling van zaken;

 

 1. Voor enige kwestie waarvoor het illegaal of onwettig voor ons zou zijn om onze aansprakelijkheid uit te sluiten of te begrenzen, of een poging hiertoe te ondernemen.

 

Behoudens het gestelde in de voorgaande paragraaf en voor zover wettelijk toegestaan en tenzij anders vermeld in deze Voorwaarden, aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor indirecte verliezen/schade die zijn/is ontstaan als gevolg van de hoofdschade of beschadiging hoe dan ontstaan en veroorzaakt door onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien te voorzien, waaronder, maar niet beperkt tot, voor enig:

 

 1. Verlies van inkomen of inkomsten;

 

 1. Verlies van omzet;

 

 1. Verlies van winsten of contracten;

 

 1. Verlies van verwachte besparingen;

 

 1. Verlies van gegevens

 

 1. Verspilling van beheer- of kantoortijd


 

Vanwege het open karakter van deze webpagina en de mogelijkheid van fouten in de opslag en transmissie van digitale informatie geven we geen garantie voor de nauwkeurigheid en veiligheid van informatie die is verzonden naar of verkregen via deze webpagina, tenzij uitdrukkelijk anders gesteld op deze webpagina. Alle productbeschrijvingen, informatie en materialen die op deze webpagina zijn vermeld, worden "als zodanig" geleverd, zonder expliciete of impliciete garanties of garanties anderszins. Voor zover wettelijk toelaatbaar, maar zonder iets uit te sluiten dat volgens de wet in geval van consumenten niet mag worden uitgesloten, wijzen we alle andere garanties van welke aard dan ook af. De bepalingen van dit artikel laten uw wettelijke rechten als consument of uw rechten op annulering van het Contract onverlet.
 

X Intellectueel eigendom

 

U erkent en stemt ermee in dat elk auteursrecht, alle (handels)merken en alle andere intellectuele eigendomsrechten ter zake elk materiaal of de inhoud (als onderdeel) van de webpagina te allen tijde bij ons of onze licentiegevers berusten. U mag dit materiaal alleen gebruiken als u hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gekregen van ons of onze licentiegevers. Dit staat niet in de weg dat u deze webpagina  wel kan gebruiken om de informatie over uw bestelling of contactgegevens te kopiëren.

XI Overdracht van rechten en verplichtingen

 

Het contract tussen u en ons is bindend voor u en ons en voor onze respectievelijke rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden. U bent niet bevoegd een contract, of één van uw rechten of verplichtingen die eruit voortvloeien, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, over te dragen, te cederen, met beperkte rechten te bezwaren of anderszins over te dragen. Wij zijn bevoegd een contract, of onze rechten of plichten die eruit voortvloeien, op elk moment tijdens de looptijd van het contract over te dragen, te cederen, te bezwaren, uit te besteden, al dan niet via onderaanneming, of anderszins over te dragen. Om twijfel te voorkomen, vermelden we hier dat een dergelijke overdracht, cessie, bezwaring, uitbesteding of andere overdracht uw wettelijke rechten als consument onverlet laten of een expliciete of impliciete garantie die door ons aan u kan zijn gegeven onverlet laat.

 

XII Overmacht

 

We zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet of vertraagd uitvoeren van onze verplichtingen uit hoofde van een Contract als dit is veroorzaakt door gebeurtenissen die niet te wijten zijn aan onze schuld (“Overmachtsituatie”). Een Overmachtsituatie bestaat uit elke handeling, gebeurtenis, uitblijven van een gebeurtenis, weglating of ongeval die of dat redelijkerwijs buiten onze controle ligt en bestaat in het bijzonder (zonder beperking) uit het volgende:

 

 1. Stakingen, uitsluitingen van werknemers of andere industriële acties

 

 1. Binnenlandse onlusten, oproer, invasie, terroristische aanval of dreiging van terroristische aanval, oorlog (al dan niet verklaard) of dreiging van of voorbereiding op oorlog.

 

 1. Brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, verzakking, epidemie of ander natuurlijk onheil.

 

 1. Onmogelijkheid van het gebruik van transport per trein, boot, vliegtuig, weg voertuig of andere openbare of particuliere transportmiddelen.

 

 1. Onmogelijkheid van het gebruik van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken.

 

 1.  Besluiten, decreten, wetten, voorschriften of beperkingen van overheidswege.

 

 1. Een staking, fout of ongeluk bij een transportbedrijf, postbedrijf of een ander relevant bedrijf.

 

Onze prestaties uit hoofde van een contract worden opgeschort voor de periode dat de overmachtsituatie aanhoudt en voor de duur van deze periode zijn wij gerechtigd de tijd voor het leveren van de prestaties te verlengen. We zullen redelijke inspanningen verrichten om de overmachtsituatie te beëindigen of een oplossing te vinden om onze verplichtingen volgens het contract uit te voeren ondanks de overmachtsituatie.

 

XIII Afstand van recht

 

Als we er op enig moment tijdens de looptijd van een contract niet in slagen om volledige nakoming te eisen van uw verplichtingen uit hoofde van het contract of van deze algemene voorwaarden, of als we er niet in slagen om rechten of rechtsmiddelen uit te oefenen waartoe we volgens het contract zijn gerechtigd, dan vormt dit geen afstand van dergelijke rechten of rechtsmiddelen en bent u niet ontheven van uw verplichtingen tot nakoming.

 

Afstand door ons van het eisen van nakoming impliceert geen afstand van een later verzuim.

 

Afstand door ons van deze voorwaarden is niet geldig, tenzij uitdrukkelijk is vermeld dat het gaat om een dergelijke afstand en dat deze schriftelijk aan u kenbaar is gemaakt.

 

XIV Recht tot wijzigen voorwaarden

 

We hebben het recht om deze Voorwaarden van tijd tot tijd te herzien en te veranderen.

U bent gebonden aan het beleid en de Voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat u producten bij ons bestelt, tenzij een verandering van dit beleid, deze Voorwaarden of de Privacy Statement vereist is bij wet of door een overheidsinstantie, in welk geval de verandering ook van toepassing is op bestellingen die eerder door u zijn geplaatst.

 

XV Toepasselijk recht en rechtskeuze


Nederlands recht is van toepassing op het gebruik van deze website / app. en de contracten voor de aankoop van producten via de website Alle geschillen die voortvloeien uit of betrekking hebben op het gebruik van de website of deze contracten zullen worden onderworpen aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechtbank te Utrecht. Als u een contract afsluit als consument, dan laat het bepaalde in dit artikel uw wettelijke rechten als zodanig onverlet.

Payment Methods
Payment Methods

- Credit / Debit Cards
- PAYPAL

- IDeal

bottom of page